Čeština

Pokud potřebujete překlad z/do češtiny, jsme připraveni poskytnout Vám nejlepší české lingvisty pro Vaši libovolnou potřebu překladů z/do češtiny.

Nabízíme pro Vás kvalitně, spolehlivě, diskrétně, rychle a za rozumnou cenu překlady z/do bulharštiny:

 • Zpracování odborné technické dokumentace (bez příplatků)
 • Překlady rozsáhlých dokumentací, manuálů, nabídek a tenderů v krátkých termínech
 • Překlad běžných textů
 • Lokalizace softwaru a webových stránek
 • Propagační materiály, prezentace, výroční zprávy
 • Vedení obchodní korespondence v uvedených jazycích
 • Korektury hotových textů, přepisy, OCR služby,
 • Konsekutivní tlumočení
 • Doprovodné tlumočení
 • Překlady rodilými mluvčími
 • Soudní ověřování dokumentů
 • PC zpracování dle Vašich požadavků (Word 2000, Excel atd..)

Stručná informace o češtině

Čeština je západoslovanský jazyk nejvíce příbuzný se slovenštinou, poté polštinou a lužickou srbštinou. Patří tedy mezi slovanské jazyky, do rodiny jazyků indoevropských.

Česky mluví zhruba 12 mil. lidi, z toho přes 10 mil. v Česku. V důsledku několika vystěhovaleckých vln v uplynulých 150 letech hovoří česky i desetitisíce emigrantů a jejich potomků, zejména na Slovensku, v USA, Kanadě, Německu, Rakousku, Austrálii, na Ukrajině a v řadě dalších zemí. Čeština používá přibližně 250 000 – 300 000 slov, ale přesný počet slov je velmi těžké určit, jelikož se čeština neustále vyvijí.

Mluvnice

Čeština má 7 pádů a tři časy (minulý, budoucí a přítomný). Má jednotné a množné číslo (schod – schody, nůž – nože), ale i pozůstaky duálu (číslovky: dvě, obě a párové části těla – (7. pád) s oběma rukama, s dvěma ženami).

Čeština má pomnožná, hromadná a látková podstatná jména:

 • Pomnožná podstatná jména mají tvar množného čísla, ale označují jednu věc (kamna, nůžky, kalhoty).
 • Hromadná podstatná jména mají tvar jednotného čísla, ale označují větší počet (listí, mládež, slova s příponou -stvo, -ctvo : lidstvo, ptactvo).
 • Látková podstatná jména mají tvar jednotného čísla a označují látku bez ohledu na množství (voda, sníh, cukr).

Písmo

Čeština používá upravenou latinku doplněnou o tyto znaky s diakritikou:

Á Č Ď É Ě Í Ň Ó Ř Š Ť Ú Ů Ý Ž
á č ď é ě í ň ó ř š ť ú ů ý ž

Čeština také používá spřežku ch, která je považována za samostatné písmeno, stojící v abecedě mezi h a i. Velká varianta je CH, avšak pokud stojí tato spřežka na místě, kde se píše velké písmeno, potom se velké píše jen první písmeno spřežky: Ch. Kromě ch se hlavně v cizích slovech také používá spřežka dž (k zápisu znělého protějšku k č), zcela výjimečně pak dz (znělý protějšek c). Tyto spřežky se za samostatná písmena nepovažují.

Písmena ě a ů se nemohou vyskytnout na začátku slova, protože ě změkčuje předcházející souhlásku a použití ů je podmíněno jistými etymologickými jevy (původní hláska [u:] se píše ú; hláska [u:] vyvinutá z původního [o:] se píše ů).
Česká překladatelská agentura: přeložit z češtiny, přeložit do češtiny, překladatel češtiny
Písmena s háčkem (kromě ě) se při abecedním řazení (např. ve slovnících) kladou za své základní znaky bez háčku. Samohlásky s diakritikou mají v abecedě stejnou prioritu jako znaky bez diakritiky.

Slovní zásoba

Česká překladatelská agentura: přeložit z češtiny, přeložit do češtiny, překladatel češtiny
Slovní zásoba je původní (původní slova, slova vytvořená odvozením pomocí předpony nebo přípony či jiného složení písmen [počítat – počítač, les – lesní, vědět – dozvědět a mnoho dalších], zkrácená slova, zkratky a slova vytvořená složením dvou nebo více slov) nebo převzatá (z angličtiny, němčiny, ruštiny, řečtiny, latiny, francouzštiny, italštiny, japonštiny a dalších jazyků). Převzatá se dělí na dvě skupiny:

 • přepsaná do češtiny, např. telefon, televize, rádio
 • slova používaná v původním tvaru, případně foneticky přepsaná do latinky, např. ikebana, hardware a další.

Nářečí

Čeština má mnoho nářečí, která jsou si navzájem většinou srozumitelná. Všichni Češi se mezi sebou domluví, protože každý Čech umí spisovnou nebo obecnou češtinu. Někde Češi používají spisovnou a obecnou češtinu dohromady, jinde zase spisovnou češtinu a nářečí či slang. České interdialekty:

 • obecná čeština
 • obecná hanáčtina
 • moravská slovenština
 • laština

S Čechy se domluvíte i slovensky. Rozdíly mezi těmito dvěma jazyky jsou ve slovní zásobě menší než rozdíly mezi některými nářečími jiných jazyků. Jako příklad se dává vztah mezi dolnoněmčinou a hornoněmčinou.

Historie

První česky psanou památkou jsou 2 věty ze zakládací listiny litoměřické kapituly z roku 1057, které jsou však zřetelně mladší, zřejmě až z 12. století. Zní: „Pavel dal jest Ploškovicích zemu. Vlach dal jest Dolas zemu Bogu i svjatemu Scepanu se dvema dušníkoma Bogucos a Sedlatu.“ Dále se dochovaly glosy z chorální knihy svatojiřské, rovněž z 12. století, od neznámé jeptišky: „Aldík krásen jako anjelík, jenž v blátě se válé. Lector Vituz je krásný kurvy syn.“

South Bohemian Region (Jihočeský kraj) – České Budějovice, Plzeň Region (Plzeňský kraj) – Plzeň, Carlsbad Region (Karlovarský kraj) – Karlovy Vary (Carlsbad), Ústí nad Labem Region (Ústecký kraj) – Ústí nad Labem, Liberec Region (Liberecký kraj) – Liberec, Hradec Králové Region (Královéhradecký kraj) – Hradec Králové, Pardubice Region (Pardubický kraj) – Pardubice, Olomouc Region (Olomoucký kraj) – Olomouc, Moravian-Silesian Region (Moravskoslezský kraj) – Ostrava, South Moravian Region (Jihomoravský kraj) – Brno, Zlín Region (Zlínský kraj) – Zlín, Vysočina Region (Vysočina) – Jihlava.

SLUŽBY

Objednat služby překladatelské agentury pro překlad z/do češtiny je možné na stránce objednávka nebo vyplněním kontaktního formuláře v kontaktech.