Řečtina

Pokud potřebujete překlad z/do řečtiny, jsme připraveni poskytnout Vám nejlepší řecké lingvisty pro Vaši libovolnou potřebu překladů z/do řečtiny.

Nabízíme pro Vás kvalitně, spolehlivě, diskrétně, rychle a za rozumnou cenu překlady z/do řečtiny:

 • Zpracování odborné technické dokumentace (bez příplatků)
 • Překlady rozsáhlých dokumentací, manuálů, nabídek a tenderů v krátkých termínech
 • Překlad běžných textů
 • Lokalizace softwaru a webových stránek
 • Propagační materiály, prezentace, výroční zprávy
 • Vedení obchodní korespondence v uvedených jazycích
 • Korektury hotových textů, přepisy, OCR služby,
 • Konsekutivní tlumočení
 • Doprovodné tlumočení
 • Překlady rodilými mluvčími
 • Soudní ověřování dokumentů
 • PC zpracování dle Vašich požadavků (Word 2000, Excel atd..)

Stručná informace o řečtině

Řečtina (řecky: Ελληνική (γλώσσα) tj. řecký (jazyk)) je indoevropský jazyk používaný v Řecku a na Kypru.

Nejstarším jazykem řecké jazykové větve je mykénština (Kréta a pevninské Řecko); zpočátku byla zapisována pomocí (dosud nerozluštěného) lineárního písma A. Zhruba od 14. století př. n. l. se začalo používat lineární písmo B, kterým jsou psány první dochované písemné památky (tabulky z Knóssu). Lineární písmo B rozluštil roku 1952 Michal Ventris, pokračovali J. Chadwick a Antotnín Bartoněk.

Další podoba řečtiny pochází z 8. století př. n. l. z Itálie a Řecka.

Během 5. a 4. století př. n. l. dosáhla řečtina své klasické verze. Neexistuje však jednotná podoba, starořečtina je spoluvytvářena jednotlivými dialekty. Každý kmen pěstuje ve svém nářečí určitý literární druh:

 • Dórové → dórština (sborová lyrika)
 • Attičané → attičtina (tragédie, fil., politologická próza)
 • Iónové → ionština (epika, historiografická próza)
 • Aiolové → aiolština

Moderní (nová) řečtina (novořečtina) má své počátky v řečtině období helénistického, kdy na základě hlavně antického dialektu postupně vznikal tzv. koiné dialektos – obecný řecký jazyk, dnes nazývaný dhimotikí ghlósa.

Ve srovnání se starou řečtinou docházelo v této době (3. století př. n. l. – 3. století n. l.) ke změnám ve výslovnosti: melodický přízvuk se měnil v dynamický, zanikly rozdíly mezi krátkými a dlouhými samohláskami, dvojhlásky se začaly vyslovovat jednoslabičně. K podstatným změnám došlo i v tvarosloví, během vývoje jazyka se prosazují tendence analytické (řada časů se u sloves vyjadřuje opisy, ve skloňování dochází k redukci pádů atd.).

Tyto tendence zesílily zejména po 6. století, kdy se řečtina v mnohonárodnostní byzantské říši stala nejen jazykem kultury, jako dosud, ale také jazykem církve a úředním jazykem, který zcela vytlačil latinu. Jazykové změny se vyznačují i silnými místními zvláštnostmi, protože v různých oblastech působily odlišné ekonomické a kulturní vlivy. Přes všechny vlivy okolního světa a přes všechny své vnitřní obměny zůstala podstata slovního fondu řečtiny až do současnosti nezměněna.

SLUŽBY

Objednat služby překladatelské agentury pro překlad z/do řečtiny je možné na stránce objednávka nebo vyplněním kontaktního formuláře v kontaktech.